side

Kasutustingimused

Sellel veebisaidil („sait“) olevaid materjale pakub IT Corporate Information Hub („IT Corporate Information Hub“) teenusena oma kasutajatele ning neid tohib kasutada ainult informatiivsel eesmärgil kooskõlas järgmiste sätetega. Sellelt saidilt materjale alla laadides või seda muul moel kasutades nõustute teie („kasutaja“) käesolevate kasutustingimustega („kasutusleping“). Kui te nendega ei nõustu, ärge saiti kasutage ega sealt mingisuguseid materjale alla laadige. Nõustute, et käesolev leping (ning juhul, kui olete end saidi kasutajaks registreerinud („registreeritud kasutaja“), kõik registreerimisprotsessi ajal kuvatud tingimused) on terviklikuks ja ainsaks lepinguks IT Corporate Information Hubi ja teie vahel, mis asendab kõik varasemad lepingud või nende kavad, suulised või kirjalikud, ning kõik muud kokkulepped teie ja IT Corporate Information Hubi vahel, mis on seotud käesoleva lepingu käsitletava teemaga.

IT CORPORATE INFORMATION HUB VÕIB SEDA LEPINGUT IGAL AJAL REDIGEERIDA, AVALDADES UUE LEPINGU KÄESOLEVAL LEHEL. PEAKSITE KÄESOLEVAT LEHTE AEG-AJALT KÜLASTAMA, ET KEHTIVAD TINGIMUSED LÄBI VAADATA, SEST NEED ON TEILE ÕIGUSLIKULT SIDUVAD. KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTE TEATUD SÄTTED VÕIVAD OLLA ASENDATUD SÕNASELGELT MÄÄRATUD JURIIDILISTE TEATISTEGA VÕI LISATINGIMUSTEGA, MIS ON TOODUD KÄESOLEVA SAIDI KINDLATEL LEHTEDEL.

ÜLDTEAVE.

Käesolev sait toimib foorumina, mis võimaldab teil leida ning tuvastada teatud tarkvara ja teenuste tarnijaid („tarnijad“). IT Corporate Information Hub ei kontrolli ajastust ega viisi, kuidas mis tahes tarnija oma tooteid või teenuseid („tooted“) teile pakub ning ei garanteeri ühegi tehingu täitmist. IT Corporate Information Hub võib keelduda saidil olevate teenuste pakkumisest ükskõik kellele igal ajal ja täielikult omal äranägemisel.

KAUBAMÄRGI TEAVE.

IT Corporate Information Hub® on ettevõtte Headley Media Technology Division Ltd kaubamärk, millega pakutakse hindamisteenuseid spetsialistidele ja proffidele, nimelt veebipõhiseid teenuseid, kus potentsiaalsed ostjad saavad lugeda lisateavet toodete ja teenuste kohta. Kõik ülejäänud kaubamärgid, toote-, teenuse- ja protsessinimed, mida sellel saidil kuvatakse, on vastavate omanike kaubamärgid. IT Corporate Information Hubi kaubamärke võib kasutada avalikult ainult juhul, kui selleks on saadud IT Corporate Information Hubilt kirjalik luba. IT Corporate Information Hubi kaubamärkide õigustatud kasutamiseks reklaamides ning IT Corporate Information Hubi toodete reklaamimiseks tuleb saada nõuetekohased load. Viitamine tootele, teenusele või protsessile või nende kasutamine ei tähenda sellise toote, teenuse või protsessi soovitamist, heakskiitmist, partneriks võtmist ega toetamist IT Corporate Information Hubi poolt.

ÜKSIKU EKSEMPLARI LITSENTS.

Kui käesoleval saidil pole just teisiti toodud, võite sellel saidil leiduvast teabest või tarkvarast („materjalid“) laadida alla ainult piiratud arvu koopiaid üksnes isiklikuks, mittekaubanduslikuks, organisatsioonisiseseks kasutuseks, kui IT Corporate Information Hub pole teile andnud just selgesõnalist kirjalikku luba millekski muuks või seda ei luba just litsentsitingimused, mis on kaasas konkreetse materjaliga. Tegu on litsentsiga, mitte omandiõiguse loovutamisega, ning sellele kehtivad järgmised piirangud. Teil on keelatud: (a) kasutada IT Corporate Information Hubi saitidel oleva sisu vaatamiseks, allalaadimiseks, printimiseks või muul viisil kasutamiseks mis tahes automaatseid protsesse või roboteid; (b) kasutada saite või sisu selleks, et müüa enda tooteid, lahendusi või teenuseid ühelegi ettevõttele, kes on lisanud saidile kuulutusi või sisu; (c) materjale muuta või kasutada mis tahes kaubanduslikul eesmärgil või avalikult kuvada, esitada müüa või rentida, sh, kuid mitte ainult, postitada materjale mis tahes võrguühendusega arvutisse või levitada neid meedia kaudu; (d) tarkvaramaterjale pöördkompileerida, -projekteerida või -transleerida, v.a ja ainult ulatuses, mis on lubatud kohaldatava õigusega; (e) eemaldada materjalidest autoriõiguse või muid omandiõiguse teatisi; (f) edastada materjale teistele isikutele. Nõustute takistama materjalide volitamata kopeerimist. IT Corporate Information Hub jätab endale kõik õigused, mida pole antud selgesõnaliselt käesolevas lepingus.

MATERJALIDE OMANDUS.

Käesolev sait ja selle materjalid on kaitstud autoriõigusega ning üleilmsete autoriõigust, kaubamärgiõigust, kujunduse kaitset ja muud puudutavate intellektuaalomandi õigusaktide ja lepingute sätetega ning neid ei tohi kopeerida, reprodutseerida, muuta, avaldada, üles laadida, postitada, edastada ega levitada mingil moel saamata selleks IT Corporate Information Hubilt eelnevalt kirjalikku luba. Välja arvatud siin sõnaselgelt toodud juhtudel, ei anna IT Corporate Information Hub ja tema tarnijad teile kaudselt, vaideõigusest ilmajäämisega ega muul viisil mingisugust sõnaselget ega kaudset õigust ühelegi patendile, autoriõigusele, kaubamärgile ega ärisaladusele. IT Corporate Information Hub võib anda teile muid õiguseid kirjalikult eraldi või koos materjalidega.

PAROOLID.

Kui olete registreeritud kasutaja, annab IT Corporate Information Hub teile teatud paroolid ja identifitseerimisnumbrid, millega saab juurdepääsu saidi teatud aladele. Nõustute mitte avaldama selliseid teile antud paroole ja kasutaja identifitseerimisnumbreid ühelegi kolmandale isikule.

JUURDEPÄÄSU LÕPETAMINE.

Kui rikute mõnda käesoleva lepingu tingimustest või sätetest, võib IT Corporate Information Hub, omal ainuäranägemisel, (a) peatada ajutiselt teie juurdepääsu saidi teatud aladele või (b) lõpetada teie juurdepääsu saidi teatud aladele. See, kas rikkumine toob kaasa ajutise peatamise või lõpetamise oleneb mitmesugustest asjaoludest, sealhulgas, kuid mitte ainult, potentsiaalsest kahjust teistele kasutajatele või IT Corporate Information Hubile ning sellest, kas rikkumine on korduv või lahendatud. Kui IT Corporate Information Hub peatab ajutiselt või lõpetab teie juurdepääsu IT Corporate Information Hubi saidile, annab IT Corporate Information Hub sellise meetme võtmisest teile teada 24 tunni jooksul. Juurdepääsu lõpetamisel olete kohustatud viivitamatult materjalid hävitama ning kõik käesoleva lepinguga antud litsentsid muutuvad koheselt kehtetuks.

LAHTIÜTLUS.

KÄESOLEVAT SAITI JA KÕIKI SIIN TOODUD MATERJALE PAKUTAKSE „OLEMASOLEVAL KUJUL“ ILMA MINGISUGUSE SÕNASELGE VÕI KAUDSE GARANTIITA. IT CORPORATE INFORMATION HUB JA/VÕI TEMA TARNIJAD ÜTLEVAD KÄESOLEVAGA LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, MIS PUUDUTAVAD TURUSTATAVUST, MITTERIKKUMIST VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUST. MINGIL JUHUL EI VASTUTA IT CORPORATE INFORMATION HUB EGA TEMA TARNIJAD MIS TAHES ERIOMASTE, KAUDSETE EGA TULENEVATE KAHJUDE EEST EGA MINGISUGUSTE KAHJUDE (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, SAAMATA JÄÄNUD TULU, ÄRITEGEVUSE KATKEMINE, ANDMEKADU) EEST, MIS TULENEVAD MATERJALIDE VÕI SAIDI KASUTAMISEST VÕI NENDE KASUTAMISE VÕIMATUSEST, ISEGI KUI IT CORPORATE INFORMATION HUBI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. MINGIL JUHUL EI VASTUTA IT CORPORATE INFORMATION HUB EGA ÜKSKI SELLE JUHTIDEST, DIREKTORITEST, TÖÖTAJATEST EGA ESINDAJATEST TEIE EES ÜHEGI KAHJU VÕI VIGASTUSE EEST, MIS ON TEKKINUD KÄESOLEVAST LEPINGUST TULENEVALT VÕI SELLEGA SEOSES, OLENEMATA NÕUDE VÕI ÕIGUSLIKU MEETME VORMIST, SUMMAS, MIS ÜLETAB (A) TEIE POOLT ETTEVÕTTELE MAKSTUD TASUDE KOGUSUMMAT (KUI ÜLDSE) VÕI (B) ÜHT SADAT DOLLARIT (100,00 $), KUMB IGANES ON SUUREM.

Kuna teatud jurisdiktsioonid keelavad tulenevate või kaudsete kahjudega seotud vastutuse piiramist, ei pruugi eeltoodud piirang teile kehtida. Eeltoodud piiramata peaksite olema teadlik sellest, et materjalid võivad sisaldada vigu, väljajätte, ebatäpsusi või aegunud teavet. IT Corporate Information Hub ei tee mingisuguseid väiteid ega anna mingisuguseid garantiisid ühegi materjali terviklikkuse, täpsuse, sobivuse, ajakohasuse ega usaldusväärsuse kohta ega vastuta mingisuguste puudujääkide eest, mis on seotud eeltooduga. IT Corporate Information Hub ei võta endale mingisuguseid kohustusi materjale ajakohasena hoida.

VASTUTUSEST VABASTAMINE.

IT Corporate Information Hub pole osapool üheski tehingus, mis otsustate tarnijatega sõlmida. Selle tulemusel pole IT Corporate Information Hubil mingisugust kontrolli tarnijate ega nende teenuste kvaliteedi, turvalisuse ega õiguspärasuse üle. Teie vastutate ainuisikuliselt kõigi tegevuste eest, mis oma kasutajakontoga meie saidil teete. IT Corporate Information Hub ei saa kontrollida ja ei kontrolli, kas tarnijad täidavad enda teenustega seotud tellimusi või muid enda kohustusi. Lisaks pole IT Corporate Information Hubil äriliselt mõistlik tarnijaid kontrollida ja IT Corporate Information Hub ei saa kinnitada ja ei kinnita, et iga tarnija on see, kellena ta end esindab. IT Corporate Information Hub soovitab teil järgida internetis ohutute äritehingute tavasid. Samuti soovitab IT Corporate Information Hub suhelda tarnijaga otse veebisaidi kaudu, et selgitada välja, kellega suhtlete. Vabastate IT Corporate Information Hubi (ning ettevõtte esindajad ja töötajad) igasugust liiki ja tüüpi nõuetest, nõudmistest ja vastusest seoses igasugust liiki ja tüüpi kahjude (sealhulgas, kuid mitte ainult, tegelikud, tulenevad, eriomased, karistavad, ja kaasnevad kahjud), mis on teada ja teadmata, mida kahtlustatakse ja ei kahtlustata, mis on avaldatud ja avaldamata ning tulenevad teie suhtest tarnijatega või tarnijate pakutud teenustega või tarnija mis tahes tegevustega või tegematajätmistega või on nendega mis tahes viisil seotud. Mingil juhul ei vastuta IT Corporate Information Hub ühegi õigusliu meetme eest, mida selliste tarnijate vastu kasutate.

KASUTAJA KAASTÖÖD.

Kõiki materjale, andmeid või muid sõnumeid, mida edastate või postitate sellele saidile, loetakse mittekonfidentsiaalseteks ja mittevaralisteks („sõnumid“). IT Corporate Information Hubil pole mingisuguseid kohustusi seoses selliste sõnumitega eeldades, et kõiki isikuandmeid käideldakse alltoodud viisil. IT Corporate Information Hub ja tema määratud isikutel on vaba voli kopeerida, avaldada, levitada, ühendada ja muul viisil kasutada sõnumeid ja kõiki andmeid, pilte, helisid, tekste ja muid neis sisalduvaid asju mis tahes kaubanduslikel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel eeldades, et kõiki isikuandmeid käideldakse alltoodud viisil. Teil on keelatud postitada või edastada sellele saidile või sellelt saidilt mis tahes ebaseaduslikku, ähvardavat, laimavat, teotavat, roppu, pornograafilist sisu või mis tahes muid materjale, mis rikuksid mis tahes õigusakte või kolmanda isiku õigusi.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE.

Isikuandmed, mis esitate IT Corporate Information Hubile saidil olevate vormide kaudu, käideldakse kooskõlas IT Corporate Information Hubi privaatsusreeglitega, mis on avaldatud käesoleval saidil. Kinnitate, et olete privaatsusreeglid läbi lugenud ja endale selgeks teinud.

LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE.

Iga link sellel veebisaidil võib potentsiaalselt viia teid IT Corporate Information Hubi saidilt minema mõnele teisele veebisaidile. Need lingitud saidid pole IT Corporate Information Hubi kontrolli all ja IT Corporate Information Hub ei vastuta ühegi lingitud saidi ega ühegi lingitud saidil oleva lingi sisu, täpsuse ega muu aspekti eest. IT Corporate Information Hub jätab endale õiguse mis tahes link või linkimisprogramm igal ajal lõpetada. IT Corporate Information Hub ei propageeri ettevõtteid ega tooteid, millele ta lingib ning jätab endale õiguse selle kohta enda saidil märkus avaldada. Kui otsustate külastada mõnda kolmandate isikute saitidest, millele on käesoleval saidil lingitud, teete seda täielikult omal riisikol.

KAHJU HÜVITAMINE.

Nõustute käesolevaga, enda kulul, hüvitama IT Corporate Information Hubile ning kaitsma ja hoidma kaitstuna IT Corporate Information Hubi kõigi kaotuste, kulude, kahjude, kohustuste või väljaminekute eest, mis tulenevad või on seotud mis tahes kolmanda isiku nõude, õigusmeetme või süüdistusega IT Corporate Information Hubi vastu ning tulenevad või on seotud (a) teie ja tarnija vahelise vaidlusega lepingu sätete ja tingimuste üle või vaidlusega, mis on seotud mis tahes kaupade/teenuste ostu ja müügiga; (b) käesoleva lepingu sätete ja tingimuste rikkumisega teie poolt; või (c) teie või tarnija mis tahes tegevusest, millega rikutakse mis tahes õigusakti, reeglit või kolmanda isiku õigust.

MUU.

IT Corporate Information Hub opereerib seda saiti oma kontoritest Ameerika Ühendriikides. IT Corporate Information Hub ei väida, et sellel saidil avaldatud materjalid on sobivad või kasutamiseks saadaval teistes asukohtades ning juurdepääs neile territooriumitelt, kus nende sisu on ebaseaduslik, on keelatud. Mujal asuvad isikud, kes otsustavad saiti külastada, teevad seda omal algatusel ja vastutavad ise kohalike õigusaktide järgimise eest. Teil on keelatud kasutada või eksportida materjale viisil, millega rikutaks USA ekspordiseaduseid jt õigusakte.

KÄESOLEVAT LEPINGUT REGULEERIVAD NING SEDA TÕLGENDATAKSE KOOSKÕLAS NEW YORGI OSARIIGI ÕIGUSAKTIDEGA OLENEMATA SELLE REEGLEID, MIS KÄSITLEVAD KOLLISIOONINORME. LEPINGUPOOLED NÕUSTUVAD, ET KÕIK KÄESOLEVA LEPINGUGA MIS TAHES MOEL SEOTUD VAIDLUSED JA LÄBIRÄÄKIMISED TOIMUVAD ÜKSNES PÄDEVAS FÖDERAAL- VÕI OSARIIGIKOHTUS, MIS ASUB AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES NEW YORGI OSARIIGIS NEW YORK CITYS.

Kui mõni käesoleva lepingu säte on mis tahes põhjusel jõustamatu või kehtetu, tõlgendatakse käesolevat lepingut nagu sellist sätet käesolevas lepingus pole. Käesolevale lepingule tuginedes ei saa esitada ühtki nõuet, mille põhjuse algkuupäevast on möödunud rohkem kui kaks aastat. Teil pole lubatud loovutada seda lepingut ega ühtki sellest tulenevat õigust ega kohustust ilma IT Corporate Information Hubi eelneva kirjaliku loata ning sellise loovutamise katse on õigustühine. Kui eeltoodust ei tulene teisiti, teenib käesolev leping lubatud järglaste, juriidiliste esindajate ja osapoolte õigusjärglaste huvisid ning on neile siduv. Vaatamata kõigele muule, mida käesolev leping sätestab teisiti, on teie ja IT Corporate Information Hubi vahel ainult sõltumatu töövõtja suhe ning käesolevat lepingut ei tohi tõlgendada selliselt nagu osapoolte vahel tekiks partnerlus-, usaldusühingu-, frantsiisi-, töösuhe või mis tahes muu esindussuhe. Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus leiab, et mõni käesoleva lepingu sätetest on kehtetu, muutub selline säte jõustamatuks ainult kehtetuse ulatuses ning sätte ülejäänud osa ja lepingu kõik ülejäänud sätted jäävad täies jõus ja ulatuses jõusse. Materjalid antakse „PIIRATUD ÕIGUSTEGA“.